Algemene voorwaarden Villa Wijs coaching

 

Algemene Voorwaarden Villa Wijs

 1. Inschrijving;
  • Inschrijving geschiedt via het inschrijfformulier
  • De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige cursusbedrag (voor aanvang) is bijgeschreven op rekening van Villa Wijs
  • Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.
  • Na aanmelding krijgt u een bevestiging van de inschrijving per email.
  • Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Villa Wijs cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
  • Villa Wijs is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.
  • Villa Wijs is bevoegd een workshop te annuleren, indien zij daarvoor redenen aanwezig acht. Ingeval van annulering voor de aanvang van een workshop heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag. Vindt annulering tijdens de workshop plaats, dan zal terugbetaling van het workshopgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
 2. Annulering;
  • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de te starten training/workshop wordt 50% in rekening gebracht. Daarna vindt geen restitutie meer plaats, wel wordt er eventueel gekeken naar een andere oplossing.
  • Een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een training/workshop hiervan melding is gemaakt.
  • indien men na aanvang van een training/workshop de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten.
  • annulering dient altijd schriftelijk per brief, of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.

 

 1. Bij verhindering;
  • Indien de deelnemer verhinderd is om naar de training/workshop te komen dient dit voor aanvang van de training/workshop gemeld te worden. Indien een deelnemer een les mist, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie plaats.

Inhalen of verzetten van de les is niet mogelijk.

 1. Vertrouwelijkheid;
  • Villa Wijs is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de trainingsbijeenkomsten/workshops.
   (Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders).
 2. Algemene bepalingen
  • De leerlingen en bezoekers van de workshop dienen zich correct te gedragen en zich,  te houden aan aanwijzingen van Villa Wijs, dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.
  • Villa Wijs heeft het recht zonder opgave van redenen personen de toegang tot de les of de locatie te weigeren.
  • Villa Wijs is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden, dan wel anderszins wangedrag vertonen, uit de les te (laten) verwijderen.
  • Villa Wijs is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de les te ontzeggen. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.
  • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin des woords (foto-, film- en videocamera’s, cassetterecorders enz.) is slechts toegestaan met voorafgaande toestemming van Villa Wijs, welke toestemming zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang kan worden ingetrokken.
 3. Aansprakelijkheid
  • Het betreden van de gebouwen waar door Villa Wijs workshops gegeven worden en het deelnemen aan de workshops of andere activiteiten van Villa Wijs, geschiedt geheel voor risico van de cursist.
  • Villa Wijs is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolgen van het deelnemen aan de workshops dan wel andere activiteiten of als gevolg van het verblijf in de workshoplocatie.
  • Villa Wijs kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
  • Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van of door Villa Wijs ingehuurd hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan Villa Wijs te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.
 4. Klachten
  • Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Villa Wijs ingediend te worden.
  • Villa Wijs maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

 

 

 

Villa Wijs draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders