Algemene Voorwaarden Villa Wijs online

Villa Wijs online | Villa Visualiseren

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document hebben we gekozen voor de ‘ik’ vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt Villa Wijs bedoeld. De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door:
Esther van Bijnen, Villa Wijs
Anna Blamanstraat 11
5142 MA Waalwijk
Kamer van Koophandelnummer: KvK 67758401
Contact via: info@villawijs.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname Villa Visualiseren

2.1 De training Villa Visualiseren bestaat uit verschillende onderdelen. De vijf online coaching modules, bijbehorende video en audio opnamen, deelname aan de besloten Facebookgroep. Uitgevoerd door Esther van Bijnen.

2.2 In dit programma heb ik mijn talenten, mijn know how en energie samengevoegd. Zelf moet je naast het volgen van het Programma voldoende tijd reserveren voor het maken van de opdrachten, bekijken van de video’s en beluisteren van de visualisaties. Je boekt het meeste resultaat door actief deel te nemen en met regelmaat het visualiseren te oefenen. Het succes van deze training is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Uiteraard zal ik me inspannen zodat je de juiste handvatten hebt om deze training succesvol te doorlopen en sta ik binnen de grenzen van deze online training voor je klaar. Je bent je er van bewust dat deze training een echt groepsprogramma is en dat je dus geen 1 op 1 begeleiding krijgt.

Artikel 3 Afkoelingsperiode

3.1 Na aankoop van deze training is het is niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is. De training gaat op 02-04-2018 van start. Inschrijvingen van na deze datum kunnen op ieder gewenst moment instromen.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 De prijs van deze training is €47,-  deze prijs is inclusief 21% BTW.

4.2 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 5 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.

5.1 Op de teksten, materialen, video’s en audio’s van deze training bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na deze training mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij we hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen training, tenzij we hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

Artikel 6 Materialen

6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor onze deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over deze training of een onderdeel van, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen naar info@villawijs.nl Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik instaat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd me aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ik zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat ik een geschil aan de rechter voorleggen.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zal ik geschillen voorleggen aan de rechter te Breda.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

 Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Villa Wijs draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders