Algemene Voorwaarden Villa Wijs Coachopleiding

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document hebben we gekozen voor de ‘ik’ vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt Villa Wijs bedoeld. Waar “je”, “jij” of “jou” staat wordt de opdrachtgever bedoeld (wederpartij van Villa Wijs).

1.2 Met “het product” wordt de Villa Wijs methode en alle bijbehorende materialen (online en offline) bedoeld.

1.3 De “Overeenkomst” is iedere overeenkomst tot dienstverlening.

1.4 “Diensten: zijn de diensten en/of werkzaamheden die door mij verleend en/of verricht worden op het gebied van trainingen, workshops en coaching.

De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door:

Esther van Bijnen, Villa Wijs
Anna Blamanstraat 11
5142 MA Waalwijk
Kamer van Koophandelnummer: KvK 67758401
Contact via: info@villawijs.nl
 

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met mij inzake de verlening van diensten door mij, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk van de hand zijn gewezen.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met mij voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd.

2.5 Indien een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden mogelijkerwijs niet toepasselijk is of nietig wordt verklaard, blijft de rest onverkort van kracht. Daarnaast zullen de nietig verklaarde bepalingen vervangen worden door een naar redelijkheid vastgesteld alternatief.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3 Voorwaarden deelname

3.1 In dit programma heb ik mijn talenten, mijn know how en energie samengevoegd. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het maken van de opdrachten, bekijken van de video’s en beluisteren van de visualisaties. Je boekt het meeste resultaat door actief deel te nemen en met regelmaat het visualiseren te oefenen. Het succes van deze training is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Uiteraard zal ik me inspannen zodat je de juiste handvatten hebt om deze training succesvol te doorlopen en sta ik binnen de grenzen van deze training voor je klaar.

3.2 Inschrijving geschiedt Online.

3.3 De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige cursusbedrag (voor aanvang) is bijgeschreven op rekening van Villa Wijs, tenzij anders is overeengekomen.

3.4 Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling. Na aanmelding krijg je een bevestiging van de inschrijving per email.


Artikel 4 Annulering of verzuim door jou;

4.1 Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de te starten training wordt 50% in rekening gebracht. Daarna vindt geen restitutie meer plaats, wel wordt er eventueel gekeken naar een andere oplossing.

4.2 Indien men na aanvang van de training de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten.

4.3 Annulering dient altijd schriftelijk per brief, of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.

4.4 Indien de deelnemer verhinderd is om naar de training te komen dient dit voor aanvang van de training/workshop gemeld te worden. Indien een deelnemer een les mist, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie plaats.

Inhalen of verzetten van de les is niet mogelijk.


Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Aansprakelijkheid voor schade die je leidt is uitgesloten.

5.2 Indien ik aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

5.3 Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ik ben uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, informatie, aanwijzingen, instructies en/of materialen.

5.4 Ik ben uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van mij aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan mij toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

5.6 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

5.7 Indien ik aansprakelijk ben voor door jou geleden schade, is de
schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer altijd beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de dekking valt, is de schadevergoedingsplicht van mij beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden.
Bij duurovereenkomsten met een looptijd langer dan 3 maanden is de schadevergoedingsplicht van mij altijd beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de verrichte werkzaamheden.

5.8 Je moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

5.9 Ik ben nimmer schadeplichtig tegenover derden.

5.10 Ik ben niet aansprakelijk en jij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, indien de schade is ontstaan:

  1. door ondeskundig gebruik, oneigenlijk gebruik of gebruik van het Product in strijd met de bestemming daarvan;
  2. door gebruik van het Product in strijd met door of namens mij, verstrekte instructies, adviezen, e.d.;
  3. doordat door of namens jou overige werkzaamheden of bewerkingen aan het Product zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van mij.

15.11 Je bent in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart mij uitdrukkelijk voor alle aanspraken
van derden tot vergoeding van deze schade.

15.12 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van mij.


Artikel 6 Gecertificeerd Villa Wijs coach

 

6.1 Je kunt je inschrijven voor de opleiding tot een gecertificeerd Villa Wijs coach. Ik ben bevoegd te beslissen of iemand voldoet aan de criteria om toegelaten te worden.

6.2 Om de Villa Wijs coachopleiding te kunnen volgen wordt geen specifiek opleidingsniveau gevraagd. Ik ga ervan uit dat jij deze opleiding wilt volgen omdat je hart gaat gloeien op het moment dat je op de website van Villa Wijs aan het lezen bent. Belangrijk vind ik wel dat je bewust in het leven staat, dat je affectie hebt met kinderen. En dat je beschikt over een intuïtief en invoelend vermogen.

6.3 Indien je de opleiding met goed gevolg hebt afgerond (ter mijn beoordeling), krijg je voor één jaar een certificaat voor ‘gecertificeerd Villa Wijs coach’.

6.4 De gecertificeerde Villa Wijs coach is zelf verantwoordelijk voor de jaarlijkse nascholing om de licentie te behouden. Hiermee behoud je het recht om je uit te geven voor een ‘gecertificeerd Villa Wijs coach’. Voor deze nascholing kun je je jaarlijks inschrijven.

6.5 Gedurende de periode dat je een geldig certificaat van gecertificeerd Villa Wijs coach hebt, mag je het logo van ‘Gecertificeerd Villa Wijs coach’ gebruiken op communicatiemiddelen die je naar buiten gebruikt. Bij het verlopen van de licentie is het niet meer toegestaan gebruik te maken van het ‘Gecertificeerd Villa Wijs coach’ logo of enig ander materiaal van Villa Wijs. Bij oneigenlijk gebruik door jou geldt hetgeen in artikel 14.6 Algemene Voorwaarden staat vermeld.

 


Artikel 7 Gerechtigd te werken met de Villa Wijs methode

7.1 Indien je de Villa Wijs coach opleiding met goed gevolg hebt afgerond (termijn beoordeling) zul je een certificaat verkrijgen.

7.2 Gedurende de geldigheid van het certificaat mag je de naam Villa Wijs methode gebruiken op communicatiemiddelen die je naar buiten gebruikt.

7.3 Je bent gerechtigd te werken met de Villa Wijs methode in je praktijk of instelling indien je een afgeronde Villa Wijs coach opleiding hebt gevolgd tot gecertificeerd Villa Wijs coach.

7.4 Het is voor jou niet toegestaan “het product” op enige wijze online aan te bieden in de vorm van trainingen, webinars, enz.

7.5 Het is voor jou niet toegestaan opleidingen (online dan wel offline) te verzorgen met het “product”.

7.6 Gedurende de geldigheid van het certificaat heb je toegang tot de online database met Villa Wijs werkbladen voor kinderen, informatiebladen voor ouders en werk en informatie bladen voor volwassenen, audio- en video opnamen van visualisaties welke gebruikt kunnen worden bij de werkbladen van Villa Wijs en het Villa Wijs kaartendek. Daarnaast zal op er promotie en social media materiaal beschikbaar worden gesteld.
Deze database wordt steeds weer aangepast en aangevuld.

7.7 Wijzigingen aanbrengen op het beschikbare materiaal is niet toegestaan en in strijd met artikel 14.

7.8 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor onze deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

7.9 Gedurende de geldigheid van het certificaat heb je een vermelding op de Villa Wijs
website als gecertificeerd Villa Wijs coach, inclusief een link naar jouw eigen website.

7.10 Bij het verlopen van de licentie is het niet meer toegestaan gebruik te maken van het ‘Gecertificeerd Villa Wijs coach’ logo of enig ander materiaal van Villa Wijs.

7.11 Bij oneigenlijk gebruik door jou geldt hetgeen in artikel 14.6 Algemene Voorwaarden staat vermeld.

 


Artikel 8 Contractduur

8.1 De Overeenkomst tussen jou en mij wordt aangegaan voor de duur van een training, een opleiding, de nascholing of coaching, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een onbepaalde tijd zijn overeengekomen.

 


Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst

9.1 Ik zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, middels een inspanningsverplichting.

9.2 Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ik uit ben gegaan van de door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Jij vrijwaart mij voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de jou toerekenbaar is.

9.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft ik het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

9.5 Ik heb het recht de locatie waar een opleiding of training wordt gehouden te veranderen indien dat noodzakelijk is.


Artikel 10 Meerwerk

10.1 Indien ik op verzoek of met voorafgaande toestemming van jou werkzaamheden heb verricht die buiten de inhoud van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden door jou worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van mij.
Van meerwerk is eveneens sprake indien de overeengekomen werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd worden.

10.2 Ik ben nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek tot meerwerk te voldoen.

10.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden aan te vullen, zal ik tijdig in overleg treden met jou om de Overeenkomst eventueel aan te passen.

10.4 Indien de werkzaamheden worden gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst en wederzijdse verantwoordelijkheden daardoor worden beïnvloed. Ik zal dan jou zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor jou nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

10.5 Indien de wijziging van of aanvulling van de werkzaamheden financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal ik jou hierover van tevoren inlichten.

10.6 Ik mag de overeengekomen vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan mij, dat in redelijkheid niet van mij mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding.

10.7 Ik zal jou het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Ik zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 


Artikel 11 Opschorting en ontbinding

11.1 Ik ben bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of te ontbinden, indien:

  1. Jij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis van mij gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de jij de verplichtingen niet zal nakomen. Opschorting is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. Jou bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  4. Bij onvoldoende deelname, dit ter beoordeling van mij. De reeds betaalde
  5. inschrijfgelden zullen alsdan binnen een redelijke termijn door mij worden
  6. terugbetaald aan jou.
  7. Indien niet voldaan is aan artikel 3 van de Algemene Voorwaarden.

11.2 Voorts ben ik bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtgever de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Ingeval nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is en dit is te wijten aan een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van mij en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van mij, dan ben ik gerechtigd de nakoming voor een door mij te bepalen termijn op te schorten eventueel de Overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron zijn verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

14.1 Villa wijs® is een geregistreerd merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Ik ben en blijf de rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door mij in het kader van de Overeenkomst geleverde diensten en Product, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten en/of al verrichte werkzaamheden is uitsluitend aan mij voorbehouden, zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst.

14.2 Alle door mij verstrekte Producten, zoals adviezen, rapporten, ontwerpen, schetsen, notities, handleidingen, software, (elektronische) bestanden, enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door jou binnen de context van de Overeenkomst en mogen niet door jou zonder voorafgaande toestemming van mij worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht, nagemaakt of gewijzigd.

14.3 Jij staat ervoor in dat de door jou verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig andere intellectueel eigendomsrecht van derden. Eventuele schade door dergelijke inbreuken komt voor rekening van jou en jij vrijwaart mij voor aanspraken van deze derden.

14.4 Ik behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14.5 Het is voor jou niet toegestaan om de naam Villa Wijs, Villa Wijs methode, Villa Wijs coach of welke daarvan afgeleide naam of combinatie te gebruiken in een domeinnaam, URL, handelsnaam of praktijknaam.

14.6 In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel ben jij aan mij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van mij op volledige schadevergoeding conform de wet.

 

Artikel 15 Privacy

15.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd me aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 16 Klachten

16.1 Mocht je ontevreden zijn over deze training of een onderdeel van, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen naar info@villawijs.nl.
Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

16.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

16.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 17 Geschillen

17.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat ik een geschil aan de rechter voorleggen.

17.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zal ik geschillen voorleggen aan de rechter te Breda.

Artikel 18 Toepasselijk recht

18.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Overig

19.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

19.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ik zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

19.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden

20.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

20.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

 

Villa Wijs draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders